VÝTVARNÉ SPRACÚVANIE KERAMIKY A PORCELÁNU je oddelenie s najdlhšou tradíciou na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru. Jeho založenie sa viaže na vznik ŠKOLY UMELECKÝCH REMESIEL v Bratislave.
■ Po oslobodení v školskom roku 1945 –1946 začalo keramické oddelenie pôsobiť medzi prvými zásluhou profesora Rudolfa Hornáka, ktorý preniesol ODBORNÚ KERAMICKÚ ŠKOLU z Modry do Bratislavy. Tento študijný odbor sa stal súčasťou školy, ktorá svojou metodikou práce nadviazala na avantgardné úsilie BAUHAUSU, a tak sa stala jednou z našich najpokrokovejších výchovných inštitúcií vo svojom období.
■ Teraz sa toto oddelenie vedome hlási k odkazu ŠUR–ky a zmyslom svojej výchovno-vzdelávacej činnosti chce tento odkaz ďalej rozvíjať a modifikovať v podmienkach súčasného spôsobu života v záujme nášho celospoločenského kultúrneho napredovania. Dôkladná koncepcia napĺňa profil absolventa okrem iných zložiek výchovy najmä poznatkami o materiáloch a ich technologickom a výtvarnom spracovaní.

Študijný program obsahuje aj osvojovanie si základov výtvarného vyjadrovania – výrazových prostriedkov a prostriedkov výstavby a kompozície. Žiak súčasne poznáva mikro- a makrosvet prírodnín, rastlín a živočíchov, ako aj anatómiu ľudského tela. Osvojí si všeobecne platné znalosti podstaty javov, princípov, vzťahov a zákonitostí. Na nadobudnutých poznatkoch stavia vlastnú tvorivú imagináciu, stáva sa flexibilnejším pri realizácii svojich tvorivých impulzov. Pritom manuálne zručnosti musia dosiahnuť takú úroveň, aby neboli prekážkou pri vyjadrení výtvarného zámeru.
■ Keramické prvky pre exteriér a interiér, úžitková keramika a voľná tvorba sa realizujú spracovaním keramickej hmoty technologickými postupmi, ako je vytváranie z voľnej ruky a na hrnčiarskom kruhu, zalievanie keramickej hmoty a zatáčanie profilu do sadrovej formy či kombinácia spomínaných postupov. Tomu predchádza dôkladná všeobecná výtvarná príprava. Dbá sa, aby skúsenosti a poznatky študenti nadobúdali proporčne, v gradácii náročnosti, a tak sa remeselná zručnosť stáva prirodzenou. Pracovný čas sa organizuje tak, aby bol študent vedený k maximálnej samostatnosti s dôrazom na rozvoj kreativity. V štúdiu sa vytvára priestor aj pre experiment v aplikácii nekeramických materiálov.
■ Práca skúsených pedagógov prispieva k tomu, aby absolvent vedel nájsť správnu orientáciu vo svojom životnom priestore a najmä schopnosť kritickej sebareflexie. Pedagógovia sa aj vo svojom osobnom tvorivom programe plne realizujú v keramických materiáloch a majú za sebou mnohé, aj medzinárodné úspechy. Dôkazom náročnosti kritérií ich práce je plejáda úspešných absolventov.

The Department of Artistic Processing of Ceramics and Porcelain is the department with the longest tradition within the josef vydra school of applied arts. The establishment of this department dates back to the establishment of the original school of applied arts in Bratislava.
■ After liberation in the school year 1945/1946, one of the first departments to launch its programme was the Department of Ceramics led by Prof. Rudolf Hornák who brought with him the Special School of Ceramics- Making from the town of Modra to Bratislava. This academic programme became an integrated part of the school which, with the use of an analogical methodo-logy of work, followed the legacy of the Bauhaus‘ avantgarde efforts and thus became one of the most progressive educational institutions of its time.
■ Today’s Department of Artistic Process-ing of Ceramics and Porcelain avows publically to the modern heritage of the saa and through its educational activities aims to further develop this message and modify it in the current climate of what is understood as modern times. In addition to that, these activities also reflect current socio-cultural circumstances and our desire to culturally develop in this respect.
■ The carefully designed concept fulfills the graduate’s profile with a knowledge of modern technologies and learning related to ceramic materials and the possibilities of their technological as well as artistic processing. The programme also contains the teaching of the essential means and principles of artistic expression, including structure, composition, etc. Students simultaneously learn about both the micro- and macro-worlds of natural materials, plants and animals, as well as human anatomy. They learn general rules of sensing the basics of acts, principles, relationships and regularities in our reality. Later they build their own imagination on this learning and become more flexible and adaptable when realizing their own creative impulses and ideas. At the same time, their manual skills, acquired in classes with practical education, must match the creative and inventive potential of individual students in order to allow them to fully capitalize on it rather than blocking or limiting future professionals in advancing their artistic intentions.
■ The ceramic elements in exterior and interior design and architecture, general applied ceramics as well as free creative art in ceramics are realized through processing clay using various technological processes. These creative processes include: hand-processing, potter’s wheel, pouring clay in plaster moulds, making clay profiles in plaster moulds and various combinations of these techniques.
■ This process is supported by thorough theoretical and practical aritstic preparation. One main focus is on the fact that students‘ knowledge and experiences are acquired proportionally via exercises with naturally growing difficulty and complexity so that their skills become automised and instinctive. This is where the careful use of inter-subjective relations and connections has to take place. The complexity of the educational process is supported with general artistic/ cultural knowledge – fine arts in their broader context. Working time is organized in a way so that students are encouraged to maximum individuality, especially in the latter years of the programme, the content of which is focused mainly on creativity and its expansion. In this programme there is also room for experiments with mixing various formats, applying other, non-ceramic materials and varying the temperatures in kilns.
■ The work of the experienced staff supports the effort in making a graduate a well-oriented professional in his/her own life space, but mainly in making an individual capable of critical self-reflection. The educators are also creative artists in the field of pottery and ceramics with many awards and prizes won at various international events. One of the most distinctive criteria to evaluate their work is the list of their successful students, many of whom have officially and unofficially entered the Slovak artistic community.