HISTÓRIA ŠKOLY

 

break-velky

O škole

Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave je najstaršou výtvarnou umeleckou školou na Slovensku.

Škola vznikla ako Škola umeleckých remesiel a jej zriaďovateľom bola Obchodná a priemyselná komora mesta Bratislavy. Svoju výuku ŠUR začala v školskom roku 1928/29 otvorením kurzov kreslenia a reklamy. Metodikou a zameraním programu škola vedome nadviazala na nový európsky prúd, ktorý vytýčil avantgardný nemecký Bauhaus.

Zakladateľom, organizátorom a prvým riaditeľom ŠUR sa stal Josef Vydra, historik a teoretik ľudového umenia, významný etnograf a pedagóg. Spolu s ním tu svoje schopnosti a skúsenosti odovzdávali osobnosti slovenskej a českej umeleckej avantgardy: Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Jaromír Funke, Ladislav Kožehuba, Karel Plicka, František Tröster, Júlia Horová, František Reichental, Zdeněk Rossmann, Ferdinand Hrozinka a ďalší. Nové vyučovacie metódy dopĺňali prednášky renomovaných európskych osobností. Uskutočnil sa cyklus prednášok L. Moholy-Nagya, J. Tschicholda, H. Meyera, E. Kállaia, K. Teigeho, L. Sutnára. ŠUR pôsobila až do roku 1938, keď po nástupe fašizmu bola jej činnosť zrušená.

Po skončení vojny sa ukázala potreba zriadiť Školu umeleckého priemyslu. Činnosť ŠUP-ky sa obnovuje v budove bývalého Evanjelického lýcea na Palisádach 51.

Postupne sa menil názov, charakter i programové zameranie školy a jej vývoj neustále pokračuje aj v súčasnosti. Študijné odbory sa v škole otvárali postupne tak, ako to vyžadovali požiadavky praxe.

Škola úžitkového výtvarníctva J.Vydru je nový názov školy, ktorý charakterizuje súčasnú koncepciu a poslanie školy. Terajší program školy nadväzuje na progresívne a avantgardné ideové odkazy ŠUR a vytvára základnú osnovu poslania súčasnej Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru.

   Škola má v súčasnosti tieto študijné odbory: propagačné výtvarníctvo, propagačná grafika, úžitková fotografia, keramický dizajn, dizajn a tvarovanie dreva, kameňosochárstvo, ručné výtvarné spracúvanie textílií, konzervátorstvo a reštaurátorstvo.

  Štúdium je 4-ročné a končí sa maturitnou skúškou. Učebné plány pozostávajú zo všeobecnovzdelávacích predmetov a z odborných predmetov. Učivo sa špecifikuje v jednotlivých študijných odboroch s dôrazom na syntézu teoretických remeselno-technických a výtvarno-odborných znalostí. Žiaci sú vedení k samostatnému riešeniu úloh, aby už v priebehu štúdia získali potrebnú výtvarnú i remeselnú úroveň. Ťažisko pritom zostáva na rozvíjaní invencie a tvorivého potenciálu. Umelecká individualita pedagógov školy je nevyhnutným predpokladom tvorivej atmosféry a kvality školy.

Počas svojho pôsobenia škola vychovala niekoľko generácií významných umelcov a odborníkov, ktorí sa nemalou mierou zaslúžili o rozvoj umeleckého diania na Slovensku a priblížili ho svetu. Sú to také významné osobnosti ako výtvarníci Albín Brunovský, Andrej Rudavský, Jozef Jankovič, Anton Cepka, Karol Weisslechner, Vladimír Popovič, Vladimír Gažovič, Július Koller, Stano Filko, režiséri Juraj Herz, Juraj Jakubisko, Jozef Bednárik, Elo Havetta, mím Milan Sládek, herečka Zdena Studenková, scénografi Ján Zavarský, Aleš Votava a ďalší.

V roku 2005 si škola pripomenula 75. výročie svojho založenia. K tomuto významnému jubileu ŠÚV zorganizovala na svojej pôde reprezentatívnu výstavu. V roku 2007 škola vydala k tejto príležitosti takmer 500 stranovú knihu s vyše tisíckou farebných reprodukcií, ktorá mapuje jej históriu od vzniku až po súčasnosť. Tento významný edičný čin je najlepším dôkazom smerovania a vysokej kvality Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave.

break-velky2

About the school

The Jozef Vydra School of Applied Arts in Bratislava is the oldest art school in Slovakia.

It was established as the School of Applied Arts by the Business and Industrial Chamber of Bratislava. The school opened in the school year of 1928/1929 with evening courses of drawing and advertising design. Its methodology and scope of education was deliberately linked to the growing European trend in art education set by the German avantgarde Bauhaus school.

The school was founded by Josef Vydra, historian and promoter of traditional art, etnographer and an influential pedagogue. His efforts addressed such influential figures in the Slovak and Czech avantgarde as Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Jaromír Funke, Ladislav Kožehuba, Karel Plicka, František Tröster, Júlia Horová, František Reichental, Zdeněk Rossmann and Ferdinand Hrozinka – all of whom shared their artistic experience and skills with many generations of the school’s students. The new educational methods were enriched with lectures led by renowned European artists, including Lazslo Moholy-Nagy, Jan Tschichold, H. Meyer, E. Kállay, Karel Teige, Ladislav Sutnar and others. The school operated until 1938 when, due to the influence of European fascism, its activities were halted by the authorities.

After World War II there was a need to re-establish the School of Art Industries and thus the school’s activities were renewed. It was based in the building of the former Evangelist Lyceum at 51 Palisády Street.

The school’s name changed several times as did its character and its curriculum; this development is still an ongoing process today. The school’s major programs were gradually opened and broadened as the respective situation in education demanded.

The Jozef Vydra School of Applied Arts is the new name of the institution, a name which characterizes its current concept and mission. Today’s program of the school is a follow-up of the progressive and avantgarde ideologies of its predecessors and forms a base of the school’s current mission.

Currently, the school has the following programs of study: Publicity Art Design, Graphic Design, Photo Design, Ceramics Design, Design and Shaping of Wood, Stone-Sculpture, Textile Design, Conserving and Restoring of Art.

The programs take four years of study and end with final exams and graduation. The respective department curriculums include comprehensive studies as well as specialized subjects.

The curricula of the individual departments focus on the synthesis of theoretical craftsmanship-technical and artistic-professional knowledge and skills. The students are led to find individual solutions to various assignments so that - already during their studies - they can acquire the required artistic as well as technical levels of proficiency. The core of the educational process is based on the development of the students’ inventive and creative potential. The artistic individuality of the school’s pedagogues is an inevitable condition of the creative atmosphere that influences the school’s overall quality.

During its existence the school brought up several generations of noteworthy artists and professionals who, to a large extent, significantly influenced the development of Slovak art and brought it into the spotlight of the art world in general. There were such important artistic figures as Albín Brunovský, Andrej Rudavský, Jozef Jankovič, Anton Cepka, Karol Weisslechner, Vladimír Popovič, Vladimír Gažovič, Július Koller, Stano Filko, film and theatre directors Juraj Herz, Juraj Jakubisko, Jozef Bednárik, Elo Havetta, mime Milan Sládek, actress Zdena Studenková, set designers Ján Zavarský, Aleš Votava and others.

In 2005 the school celebrated the 75th anniversary of its foundation. On the occasion of this important jubilee, the School of Applied Arts organized a representative exhibition at its current premises. In 2007 it published a 500-page book with more than a thousand photographs and colour reproductions that maps the school’s history from its foundation to the present. This extraordinary publication is the best evidence of the mission and the high quality of education at the Jozef Vydra School of Applied Arts in Bratislava.